Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Stichting Vrienden van El-Shadai, gevestigd te Kampen.

Stichting Vrienden van El-Shadai is ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 08212101.


Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden:
De laatste versie van deze algemene voorwaarden, zoals beschikbaar op de website.

Bestelprocedure:
De procedure, die de sponsor interactief doorloopt op de website, om een overeenkomst aan te gaan tot het doen van een gift aan de Stichting Vrienden van El-Shadai.

El-Shadai:
Kindertehuis El-Shadai in Bugembe (Oeganda).

Gift:
Een donatie aan de Stichting Vrienden van El-Shadai.

Overeenkomst:
Overeenkomst, waar de algemene voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, tot het doen van een gift aan Stichting Vrienden van El-Shadai.

Partijen:
Stichting Vrienden van El-Shadai en de sponsor gezamenlijk.

Sponsor:
De wederpartij van Stichting Vrienden van El-Shadai met wie Stichting Vrienden van El-Shadai een overeenkomst aangaat.

Stichting Vrienden van El-Shadai:
De partij die zich bedient van de algemene voorwaarden, tevens wederpartij van de sponsor.

Website:
De sponsorshop van Stichting Vrienden van El-Shadai, te vinden op www.el-shadai.nl


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2 Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de sponsor, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Stichting Vrienden van El-Shadai aan de sponsor schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De op de website aangeboden mogelijkheden tot het doen van giften met bijbehorende prijzen zijn vrijblijvende aanbiedingen, die door de sponsor kunnen worden aanvaard door de bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Stichting Vrienden van El-Shadai behoudt zich het recht voor om giften zonder nadere toelichting te weigeren. In geval van weigering bericht Stichting Vrienden van El-Shadai de sponsor hierover schriftelijk binnen veertien dagen na voltooiing van de bestelprocedure.

3.3 Stichting Vrienden van El-Shadai garandeert niet dat de aanbiedingen als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of volledig zijn. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst niet na te komen. Indien Stichting Vrienden van El-Shadai hiertoe besluit zal zij dit onmiddellijk aan de sponsor laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daaronder begrepen de situatie als in het voorgaande lid bedoeld, de overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Stichting Vrienden van El-Shadai er zorg voor dat reeds betaalde bedragen zo snel als dat voor Stichting Vrienden van El-Shadai mogelijk is, worden terugbetaald aan de sponsor. Deze terugbetaling vindt in ieder geval binnen dertig dagen plaats.


Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de website zijn uitgedrukt in euro’s.

4.2 Stichting Vrienden van El-Shadai is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor lopende overeenkomsten. Lopende overeenkomsten zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door de sponsor kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van betaling met gebruikmaking van iDEAL
b. door middel van een overschrijving naar de bankrekening van Stichting Vrienden van El-Shadai


Artikel 5 Bestemming gift

Stichting Vrienden van El-Shadai probeert er zoveel mogelijk voor te zorgen dat giften worden besteed aan de keuzes die door de sponsor op de website worden aangegeven. Afhankelijk van de behoeften in El-Shadai kan het geld echter ook aan een ander doel binnen El-Shadai worden besteed.


Artikel 6 Reclameren

Reclameren in geval van een gift inhoudende een donatie aan een specifiek daartoe door Stichting Vrienden van El-Shadai benoemd doel, is naar haar aard niet mogelijk.


Artikel 7 Bescherming gegevens sponsor

Stichting Vrienden van El-Shadai verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de sponsor in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. De privacy policy van Stichting Vrienden van El-Shadai kan op de website worden ingezien. Gegevens van de sponsor worden door Stichting Vrienden van El-Shadai vastgelegd en gebruikt om de sponsor te informeren over haar activiteiten, projecten en producten. Mocht u als sponsor geen prijs stellen op deze informatie dan kunt u dat aangeven (zie hiervoor de contactgegevens op de website).


Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ook indien de sponsor niet in Nederland woont.

8.2 In geval van een klacht neemt de sponsor contact op met Stichting Vrienden van El-Shadai. Dit kan  schriftelijk, per brief of per e-mail. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan vermeldt onder de contactgegevens op de website. Stichting Vrienden van El-Shadai zal uiterlijk binnen dertig dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

8.3 Zowel sponsor als Stichting Vrienden van El-Shadai kan een geschil tussen Partijen voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter. Partijen zullen echter slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om hun geschil in onderling overleg te beslechten.